برای تمدید مجدد دوره با پشتیبانی در تماس باشید و یا با ورود به سایت آکادمی مجددا دوره را تهیه نمایید. بزودی امکان تمدید زمانی موقت نیز فراهم خواهد شد.