فرم تعهد انتقال

فرم تعهد نامه انتقالی

  • آکادمی آمانج در راستای حمایت از مهارت آموزان عزیز امکان انتقال شهریه برای دوره های آتی را فراهم نموده است. لطفا تمامی بند های زیر را مطالعه و بعد از قبول فرم را ارسال نمایید.

  • لطفا موارد زیر را مطالعه و سپس تایید نمایید:
    درصورت انتقال به دوره بعد دانشجو متعهد است مابتفاوت شهریه پرداختی خود با شهریه دوره جدید را واریز نماید و بر روی این مبلغ هیچ تخفیفی اعمال نخواهد شد.
    دانشجویانی که منتقل میشوند به هیچ عنوان امکان انصراف و درخواست عودت شهریه پرداختی را ندارند( تنها در صورتیکه که آکادمی طی یک سال آتی دوره موردنظر را برگزار ننماید و دانشجو قبل از جلسه دوم دوره آموزشی، درخواست انتقالی خود را مطرح کرده باشد مطابق با قوانین انصراف درصدی از شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.)
    این تعهدنامه بین دانشجو و آکادمی تنها برای یکبار انتقال به دوره آموزشی بعدی آکادمی معتبر میباشد و درصورت درخواست انتقالی مجدد دانشجو، باید تمامی این شرایط دوباره پذیرفته شود و دانشجو حداکثر تا ۳ بار میتواند درخواست انتقالی مجدد داشته باشد.