آموزش پایتون

بیست و سومین دوره غیرحضوری آموزش جامع پایتون

(  نقد و بررسی )
 23,100 هزار تومان 2,700 هزار تومان

بیست و دومین دوره غیرحضوری آموزش پایتون

(  نقد و بررسی )
 303,100 هزار تومان 2,600 هزار تومان

نوزدهمین دوره غیرحضوری آموزش پایتون

(  نقد و بررسی )
 382,200 هزار تومان