آموزش پایتون

بیست و دومین دوره غیرحضوری آموزش پایتون

(  نقد و بررسی )
3,100 هزار تومان 2,600 هزار تومان

نوزدهمین دوره غیرحضوری آموزش پایتون

(  نقد و بررسی )
 382,200 هزار تومان

آپلود پایتون 15

(  نقد و بررسی )
 2هزار تومان