آموزش مهارت نرم

دوره مسائل حقوقی

(  نقد و بررسی )
 13250 هزار تومان

دوره رفتار حرفه‌ای و کار تیمی

(  نقد و بررسی )
 13370 هزار تومان

دوره اصول مذاکره

(  نقد و بررسی )
 0850 هزار تومان

دوره فن بیان

(  نقد و بررسی )
 0850 هزار تومان