گواهی دوره

برای نمایش داده های مرتبط از کدهای کوتاه زیر استفاده کنید :
۱٫ [certificate_student_name] : نمایش نام دانشجو
۲٫ [certificate_course] : Displays نام دوره
۳٫ [certificate_student_marks] : نمایش نمرات دانشجویان در دوره
۴٫ [certificate_student_date]: نمایش تاریخ اعطای گواهی نامه پایان
۵٫ [certificate_student_email]: نمایش ایمیل ثبت شده دانشجو
۶٫ [certificate_code]: تولید کد یکتا برای دانشجو که از طریق صفحه گواهی پایان دوره تائید شده است
۷٫ [course_completion_date]: نمایش تاریخ اتمام دوره.